JTI er et konkret verktøy som gir bedrifter, team og prosjekter nyttig og bevisstgjørende innsikt i relasjoner og dynamikken i det psykososiale arbeidsmiljøet

JTI FOR VIDEREKOMMENDE - LEDERE OG ARBEIDSTEAM

6 JTI temaer

I disse kursene ser vi på PREFERANSER som en tilleggsdimensjon når vi tolker psykososiale mekanismer.

 1. Din ledertype/din lederstil

 2. Teamdynamikk

 3. Typer og tillit

 4. Typer og endring

 5. Motivasjonens retning

 6. Den undertrykte funksjonen

Forhåndskunnskap

For å dypdykke i JTI, må deltakerne ha grunnleggene JTI innsikt og sin egen preferansekode. 16-modell og Teamkompass for gruppen lages av Mindline og blir kursets arbeidsverktøy.

Hva lærer dere?

Å anvende JTI som et konkret verktøy for håndtering av psykososiale elementer i ledelse, endring, teamutvikling, motivasjon og tillit internt og eksternt. JTI gir i seg selv ikke svarene, men supplerer dine erfaringer, tanker, holdninger og kompetanse – slik at du kan betrakte i flere dimensjoner.

Varighet

3 timers kurs bestående av teori + workshop, eller
samling hel dag. Vi kan sette sammen flere temaet, betrakte konkrete caser, skreddersøm.

Gunn Eggebø i Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Vi kan gjerne si at JTI er ett betraktningsverktøy.

Å betrakte er å undres
om det finnes årsaker,
sammenhenger og mønster

Det gir en sindig og respektfull håndtering av mennesker og situasjoner.

Ønsker dere generelt faglig påfyll eller er det en konkret situasjon vi skal se på? Vi snakker sammen om hensikt og omfang, og lager regi sammen.
Send meg en melding her om du vil vite mer. 

KURS 1 - DIN LEDERTYPE / DIN LEDERSTIL

Hvem er du som leder, og hvem leder du?

En fellesnevner for god forutsigbar ledelse er å formidle en lederfilosofi (hva du tror er grunnleggende og avgjørende for å oppnå målet), og stå støtt i hvem du er (forutsigbarhet). For å oppnå tillit, skape engasjement og lykkes med samspill, er det vesentlig at du kjenner din ledertype/stil,  hvordan du virker på andre – og ikke minst, være nysgjerrig på hvem du leder og hva som motiverer og gir mening for dem.
Shot of two young businesswomen talking to each other while being seated in the office at work

På kurset tar vi utgangspunkt i preferanse teori og din JTI kode, og fordyper oss i:

 • Bevissthet om egen leder type
 • Styrker og utfordringer med din lederstil
 • God møteledelse, samtaler, veiledning – også til dem som er din rake motsetning
 • Anerkjenne og gi tilbakemelding som er av betydning for de ansatte (ros har stor kraft når den er forenlig med personens preferanser)
 • Beskrive teamet du leder (dynamikk, styrker, utfordringer)

Vi lager et kart som beskriver deg som leder, hvem du leder og beskrivelse av dynamikken i teamet.

Du får med deg et konkret og praktisk verktøy som gjør deg bevisst og forutsigbar som leder.

Vil du vite mer? 
Send meg en melding  her 

KURS 2 - TEAMDYNAMIKK

Dynamikk er grunnelementet i bedriftskulturen

Gruppe dynamikk oppstår fordi vi er ulike mennesketyper, har ulike egenskaper og kompetanse og kan ha ulik opplevelse av hva som gir mening og hva som er målet. Samarbeid er derfor både  krevende, givende og fascinerende.

Gode arbeidsteam tar seg gjerne tid til å betrakte teamet sitt, snakke om styrker, ulikhet og utfordringer, og beskrive team dynamikken. På kurset er Teamkompasset utgangspunkt for å:

 • ”Lese” teamets dynamikk (motivasjon, troverdighet, samarbeid, tillit innad og utad)
 • Bli bevisst hvordan vi bidrar i team, vår favoritt rolle, og hvilke roller vi lett tar
 • Leder betrakter sine teamdeltakere og noterer seg bidrag, motivasjon, og hva som skal anerkjennes
 • Det lages et utvidet kart som beskriver individuelle styrker og en ny helhetsbeskrivelse

MÅL:
Definere teamets egenart, og bli klar over styrken i ulikhet.

Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Teamroller basert på JTI profil:
JTI bruker denne tabellen for å finne den enkeltes Teamrolle basert på JTI profilen. Dette blir til Teamkompasset. Teamroller beskriver adferd og man vil kunne avlese tendenser i teamets dynamikk. Teorien sier at vi alle lett tar 3 teamroller (vi gjør det ofte ubevisst, som vårt bidrag i teamet/arbeidskjeden). Klikk på tabellen for større visning.

Vil du vite mer? 
Send meg en melding  her 

KURS 3 - TYPER OG TILLIT

Tillit kan måles...

Alt kan settes i system, analyseres og forskes på. Innen ledelsesfag blir det ofte vist til forskning rundt lederstil, teamutvikling, motivasjon, effektivitet, bedriftskultur, mv. TILLIT kan også måles.
Hva er konsekvensen av mye tillit, lite tillit og det å miste tillit? En rekke studier viser at mennesker som har tillit til andre vil samarbeide bedre og ha høyere toleranse enn dem som ikke har tillit til hverandre. De vil også være mer risikovillige, mer kreative  og mer fleksible.

Tillitsbasert ledelse er viktigere enn noen gang

Vi er i en tid som krever ny form for ledelse. Hvilket perspektiv har du?Utgangspunktet for å lykkes i ledelse av organisasjoner er at vi forstår de menneskelige faktorene og menneskers motivasjon. Det har blitt helt avgjørende i vår tid, fordi det er mennesker som skal utføre, samspille og skape i en verden med uforutsigbarhet.

Vil du vite mer? 
Send meg en melding  her 

Mangler vi tillit til vår leder, vil vi ikke la oss påvirke av lederens endringsforsøk.

Tillit utgjør derfor grunnmuren i en leders evne til å utføre sine oppgaver på en effektiv og behagelig måte (Kaufmann/ Kaufmann, 2015).

Kjernen i tillitsbasert ledelse er hvordan du skal frigjøre for at mennesker kan og vil gjøre sitt beste for organisasjonen og for seg selv. På dette kurset anvender vi JTI profiler sammen med TRUST modellen for å kunne si noe om tilliten i bedriften/teamet, og hva som kan styrke den.

Trust modellen består av 5 faktorer:

 • Troverdighet
 • Respekt
 • Rettferdighet
 • Stolthet
 • Kameratskap

Vi kombinerer preferanser opp mot disse faktorene, og blir bevisst hva man selv vektlegger for å gi/få tillit.

MÅL:
Dere får en innføring i Trust- modellen, og gjennom selvrefleksjon og måling (egenvurdering i workshop) skaper vi et bilde av tillitsnivået i teamet. 

Et fint tema å gi oppmerksomhet i disse tider.

KURS 4 - TYPER OG ENDRING

Endringskompetanse hos individet ut fra Jungs Type forståelse

Et JTI kurs i oppstarten av endringsprosesser bidrar til felles innsikt i hvordan typografi kan hjelpe oss å forstå hvem vi er i en endring og hva som skal til for å få til en positiv endring. Det er nyttig for den som leder endringsprosessen å kjenne til andres preferanser når de skal motivere, informere og skape forutsigbarhet underveis.

Nøkkelord for ulike typekoder i endringsprosesser

Klikk på tabellen for større visning.

Vil du vite mer? 
Send meg en melding  her 

Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Når vi setter de ansattes navn i 16-tabellen, får vi en nyttig oversikt som vi kan anvende for å lage gode strategier for den psykososiale delen av endringsarbeidet.

Når vi forstår hvor ulikt mennesker forholder seg til endring, kan oversikten bli et godt verktøy i planlegging og gjennomføring.

KURS 5 - MOTIVASJONENS RETNING

Motivasjonsfaktorer i et preferanseperspektiv

Ros, kaker, bonus og premier gir motivasjon. Spennende arbeidsoppgaver, utfordringer, gode kollegaer, flinke sjefer, veien mot mål, komme i mål – alt dette gir motivasjon.

På dette kurset ser vi på motivasjon i et preferanse perspektiv, med litt dypere forståelse. Vi har alle hørt at det er den indre motivasjonen som er rikest. Kjenner du din indre drive? Motiverer du andre ut fra egen oppfattelse av hva som motiverer? På dette kurset ser vi på motivasjonens retning ut fra preferanser, og du får en ekstra dimensjon til å forstå hvilke arbeidsoppgaver, omgivelser og type feedback som skaper indre motivasjon hos de du leder.

Vi fordyper oss i denne motivasjonsmodellen, basert på preferanser og temperament.

Klikk på tabellen for større visning.

Vil du vite mer? 
Send meg en melding  her 

KURS 6 - DEN UNDERTRYKTE FUNKSJONEN

Den minst brukte funksjon - Preferansenes rekkefølge

Ofte er vi den beste utgaven av oss selv. Heldigvis.
Men så finnes disse ”dårlige dagene” – vi blir mer irriterte, vi stoler ikke på egne observasjoner, det er vanskelig å ta beslutninger, det som pleier å gå fort, går veldig seint. Man har lyst til å gjemme seg… Noen ganger er vi liksom helt motsatt av oss selv. Hva er det som skjer?

Den minst brukte funksjonen aktiviseres av tretthet, stress, beruselse, eller en hvilken som helst situasjon hvor tilliten svekkes til din hovedfunksjon. Når du er ute av balanse, blir du også lett sårbar.

Vi bruker 16-skjema og betrakter preferanserekkefølgen hos oss selv og de vi leder/jobber sammen med,  for bedre å forstå andres adferd og kommunikasjon i motgang.

 • Bli kjent med sin egen undertrykte funksjon, og gjenkjenne den.
 • Bli oppmerksom på at man må ”telle til 10” og ikke ta beslutninger når hovedfunksjonen ikke virker
 • Forstå andres (endrede) adferd ut fra denne innsikten
 • Mange konflikter oppstår i slike modus. Konfliktløsning kan være å appellere til hovedfunksjon

Vil du vite mer? 
Send meg en melding  her 

Kurset gir deg en ekstra dimensjon når du ønsker å tolke og forstå adferd/kommunikasjon som kommer uventet.

Når vi forstår forskjellighet og sammenhenger, blir vi rause i våre relasjoner.
Preferanse forståelse vil styrke din evne til å begeistre, formidle og oppnå tillit.
Innsikt i forskjellighet vil alltid skape gode relasjoner og et løsningsfokusert arbeidsmiljø.
Profesjonell samhandling reduserer konflikter og styrker samarbeidet.

Det er dette som er relasjonskompetanse
Rull til toppen