Hei, jeg er Gunn Eggebø

Jeg har jobbet profesjonelt med team- og relasjonsutvikling siden  2001, og har god erfaring med prosessledelse og fagformidling. Jeg har designet og levert mer enn 2000 foredrag, fagsamlinger og arbeidsmiljøprosesser for store og små bedrifter i privat og offentlig sektor. Jeg er en human orientert fasilitator med god forståelse av det overordnede perspektivet.

Ta kontakt på telefon 41 56 65 41 eller e-post gunn@mindline.no

HR-RÅDGIVER, FASILITATOR, KURSHOLDER, 
FOREDRAGSHOLDER, KONSEPTUTVIKLER

Gunn Eggebø, Mindline. Kurs og foredrag om relasjoner.

Hei, jeg er
Gunn Eggebø

Jeg har jobbet profesjonelt med team- og relasjonsutvikling siden  2001, og har god erfaring med prosessledelse og fagformidling. Jeg har designet og levert mer enn 2000 foredrag, fagsamlinger og arbeidsmiljøprosesser for store og små bedrifter i privat og offentlig sektor.  Jeg er en human orientert fasilitator med god forståelse av det overordnede perspektivet.

Ta kontakt på telefon 41 56 65 41
eller 
e-post gunn@mindline.no

HR-RÅDGIVER, FASILITATOR, KURSHOLDER, FOREDRAGSHOLDER, KONSEPTUTVIKLER

Jeg er spesielt oppmerksom på sammenheng i bedriftskultur opp mot bedriftens omdømme og resultat

Jeg ble sertifisert på Jungiansk Type Index (DNV-GL) og Teamkompasset i 2002, og har utført 5000 tester innen HR relaterte prosesser for individ, team, ledere og i endrings- og utviklingsprosesser.

Sunn fornuft satt i system – visuelt, dynamisk, klokt og konkret

Jeg har 20 års erfaring med å gjennomføre ulike HR prosesser, hvor JTI er sentralt:

  •  Team- og lederutvikling
  • Ledestøtte
  • Kultur- og identitetsprosesser
  • Verdiprosesser
  • Medvirkning og forankringsprosesser
  • Endringsprosesser
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Medarbeiderutvikling / medarbeidersamtaler
  • Servicekultur og vertskapsrollen 
  • Attførings konsepter (inkluderende arbeidsliv) 

Gjennom kundeoppdrag får jeg god innsikt i HR verktøy andre bedrifter anvender, som implementeres i programmene jeg fasiliteter. Jeg kjenner godt til 10-Faktor (Linda Lai) og  ”Great Place to Work”.

1
gjennomførte foredrag
1
kurs og HR-prosesser
1
utførte JTI tester

Her er noen eksempler på hvordan jeg anvender JTI:

Mindline har spesialisert seg på å anvende JTI som element i pågående prosesser som lederutvikling, arbeidsmiljøutvikling, endringsarbeid og attføringsprogam

Jeg har hatt glede av å være tett på hos mange små sultne industri og service bedrifter (10-20 ansatte) over flere år. Vi har ofte startet med JTI analyse for alle ansatte i arbeidet med å definere bedriftskultur, serviceprofil og lage HR verktøy tilpasset bedriftskultur og størrelse. Vi tar utgangspunkt i JTI resultatene og de ansatte forstår godt sammenheng i relasjoner både internt og eksternt. I små bedrifter erfarer jeg ofte at en nøktern tilnærming til både fag og gjennomføringen er ønskelig. Derfor gjennomføres ofte samlinger ute på bedriftene som utvidet frokost møter, i industrilokaler, i butikklokaler, eller knyttet til en planlagt sosialt arrangement (referanser på forespørsel).

Elkem Aliminum Lista (nå Alcoa):
I tett samarbeid med bedriftens tillitsmannsapparat, utviklet vi et program der alle 370 ansatte fordelt på 10 avdelinger deltok. Alle gjorde JTI analyse, som vi så satt inn i Teamkompass for den enkelte avdeling. Logikken i JTI var lett å formidle til denne målgruppen, og vi kombinerte faglige samlinger med teambuilding. Vi kalte prosjektet ”Fag & Fornøyelse”. Bestillingen var å tilføre nyttige psykososiale tema for alle ansatte. Prosjektet hadde en varighet på 3 år og ble gjennomført både som lokale samlinger og utenlands studieturer.

Jeg utviklet, fasiliterte og gjennomførte hele programmet (referanse på forespørsel).

Barnehager:
Jeg har gjennomført lederutviklingsprogram for flere barnehager, der JTI har vært fundament. Bestillingen har vært å profesjonalisere lederutførelsen for pedagogiske ledere og danne sterke lederteam. Vi har følgende tema i programmet:  Ulike ledertyper, tydelig ledelse, god møteledelse, utfordre og ansvarliggjøre i samtaler, konflikthåndtering, mv. Et analyseverktøy som JTI gir en profesjonell tilnærming og et godt felles lederspråk (referanser på forespørsel).

Hoteller:
For flere hoteller har jeg laget serviceprogram der JTI anvendes for å betrakte servicekultur og kunderelasjoner, spesielt de hoteller som oppriktig ønsker å ta vertskapsrollen på alvor. Vi belyser sammenhengen i intern service/arbeidsmiljø og gjesteopplevelsen. De ansatte får økt bevissthet om både interne og eksterne relasjoner. Vi kaller programmet ”Det vi byr på internt, serverer vi eksternt” (referanser på forespørsel).

Internasjonal Teknologibedrift:
Bedriften jobber systematisk med ”Great Place to work”. Målsettingen var å engasjere alle ansatte med fokus på arbeidsmiljø og tillits faktorer spesielt. 350 ansatte var med i programmet. Jeg gjennomførte JTI ledersamlinger, avdelingssamlinger og HR tema i Tavle- og LEAN møter ute i produksjonen. JTI fungerer godt i en bedrift der de ansatte er analytiske og systematiske i sin arbeidsutførelse. De opplever JTI som både logisk og humanorientert. Prosessen pågikk i 10 måneder i 2019. Jeg jobbet i tett samspill med HR direktør, der min rolle er å være prosessleder og kursarrangør. ”Great place to work ”er et målbart system, og bedriften fikk gode resultater (referanse på forespørsel).

Fylkessammenslåing Agder:
Denne enheten ønsket å være proaktiv i forbindelse med fylkessammenslåing 2020, og startet prosessen 2 år i forkant. Det ble laget en arbeidsmiljøprosess der alle ansatte var med. JTI ble HR verktøyet vi benyttet for å skape bevissthet om styrken i forskjellighet og respekt for ulike holdninger til endring. I programmet ble alle ansatte også involvert i å utforme fokusområder, verdier og ønsket kultur/Identitet.

Det ble gjennomført JTI for de ansatte i hvert fylke som lokale samlinger. Senere ble den nye ledergruppen etablert, og i ledersamling benyttet vi JTI lederprofiler for å se på sammensetningen i gruppen. Den nye ledergruppen kunne nå betrakte et felles JTI kart og Teamkompass for de ansatte i begge fylkene, som en felles organisasjon. Totalt 110 ansatte var med i prosessen og har nå et felles språk for de psykososiale mekanismene (referanse på forespørsel).

Referanser

Elkem Aluminium (Alcoa), Elkem Solar Research, Conoco Philips, Innovasjon Norge, Natoinal Oilwell Varco, Statens Vegvesen, Strand Hotel Fevik, Amfi Arendal, Arendal Handelsstand, Madam Reisersen, Kjemico AS, Fretex Norge, Kirkens Bymisjon, Sørlandsbadet, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Sykehus HF, Visma Services Norge, Durapart, Lindtjønn FUS barnehage, Vågsbygd FUS Barnehage, Møglestu FUS Barnehage, Snømyra Barnehage, IKT Agder, Rosfjord Strandhotell, Lindesnes Havhotell, Arendal kommune, Kristiansand kommune, Nøgne Ø, Tangoo AS, NHO/LO Fellestiltak

Agderport, Sørlandskjøkken, UiA, Agder Arbeidsmiljø IKS, Handelsbanken, NAV Hjelpemiddelsentral Aust Agder, NAV Hjelpemiddelsentral Vest Agder, NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud, NAV Hjelpemiddelsentral Oppland, Victoria Hotel Stavanger, Forsvaret Rena, Arendal Kulturhus, Prosjektil AS, Scandic Hotell Valdres, Utsikten Hotell, Kitron AS

Sørlandskjøkken AS:

Høsten 2016 engasjerte vi Mindline og Gunn Eggebø i en prosessen med å finne bedriften sin identitet. Et av målene var å få alle til å jobbe enda bedre sammen og effektivisere hele verdikjeden vår. For oss var det viktig å begynne i riktig rekkefølge – og avslutte på en riktig og god måte for alle ansatte som var med i denne prosessen. Dette utførte Mindline på en strålende måte!

Det hele startet med en samtale på linje med en medarbeidersamtale, videre hadde vi 4 samlinger i butikk med konkrete caser – alltid med en hyggelig ramme rundt med mat og drikke rundt kjøkkenbenkene våre. Gunn var på en veldig positiv måte både synlig og usynlig medvirkende i samlingene våre i butikken, hun hentet frem det beste i alle våre ansatte og vi fikk tilslutt frem vårt identitetsdokument som alle ansatte i Sørlandskjøkken hadde vært med på å forme. Gunn var også lyttende helt i starten av prosjektet, og kom med kloke og gjennomtenkte forslag til plan og gjennomføring av dette, og vi opplevde at hele prosessen var enkel å håndtere og gjennomføre både for oss i ledelsen  – og ikke minst for alle våre ansatte.

Janne Nordahl, Salg- og markedssjef, Sørlandskjøkken AS
 
Lindtjønn FUS barnehage:

Vi har samarbeidet med Gunn Eggebø siden 2008, og gjør det fortsatt. Hun deltar i mange ulike settinger og utfordringer som omhandler arbeidsmiljø og medarbeiderutvikling. Gunn har høy kompetanse på det faglige innholdet hun leverer. Det er kvalitet i forberedelse, gjennomføring og i etterkant av oppdraget. Gunn Eggebø er flink til å skape relasjoner med de ansatte i virksomheten og det gir trygghet og tillit. Hun har evnen til rask å sette seg inn i virksomheten og fanger fort opp styrker og utfordringer. Hun bruker gode eksempler som er gjenkjennbare for bransjen.

Jeg som leder har hatt stor glede av Gunn Eggebøs kompetanse og det har vært så utrolig godt å ha en person som hjelper å sortere tanker, formulere konkrete mål og satsninger i tråd med mine ønsker og strategier. Hun omgjør mine ønsker til programmer og konsepter spesielt for oss.  En unik egenskap jeg gang på gang har benyttet meg av.

Nina Marie Augland, daglig leder, Lindtjønn FUS Barnehage
 
Agderport AS:

”Alle trenger vi justeringer iblant! Når Mindline får visualisert prosessen på en strek, gir alt mening”

Vi har samarbeidet med Mindline siden 2016 og gjennomført en ID prosess  over 4 samlinger a 4 timer, der alle ansatte deltok.  Gunn har også utviklet et eget Medarbeidersamtale konsept for Agderport, tilpasset bransje/bedriftens størrelse.

Thor Jørgensen, daglig leder, Agderport AS
 
Strand Hotel Fevik og Tangoo AS:

Jeg vil gjerne få bekrefte et unikt samarbeid gjennom 14 år både på vegne av Strand Hotel Fevik hvor jeg var hotelldirektør i perioden 2003-2017, og i forbindelse med felles oppdrag Mindline og Tangoo gjennom hele perioden.

På Strand Hotel Fevik har vi hatt gleden av å benytte Gunn Eggebø i forbindelse med alle våre HR samlinger, der hun har hatt det fulle og hele ansvaret for å planlegge fagsamlinger og samtaler med ledere og ansatte i forkant.  Både ansatte, ledergruppen og jeg opplevde full tillitt til deg fra første stund og hvor ditt engasjement og forståelse for driften og total konseptet på hotellet var på topp. Du har levert hver eneste gang og derfor har også samarbeidet fungert i så mange år og gjør det fortsatt.

Jeg opplever Gunn som verdifull, lyttende, engasjert og dyktig – samt en reflektert sparringspartner både når jeg var ansatt som Hotelldirektør på Strand Hotel Fevik,  men også i alle de årene jeg har hatt egne oppdrag i Tangoo.

Jeg ser frem til mange fruktbare år videre med et positivt og gjensidig nyttig samarbeid!

Agnes Berntsen, hotelldirektør Strand Hotel Fevik/Kreativ næringspartner i Tangoo AS
 
Agder Arbeidsmiljø IKS:

Mindline v/Gunn Eggebø har i 2017-2018 bistått Agder Arbeidsmiljø IKS med intern prosess over 4 samlinger med temaer som Vårt arbeidsmiljø, Vår kultur, Våre tjenester og Vår leveranse. Gunn har bistått som engasjert prosessveileder , sørget for god framdrift, oppsummerer workshop, og gir mange  gode og konstruktive  innspill underveis.

Reidun Midtun, daglig leder, Agder Arbeidsmiljø IKS
 
Sørlandsbadet:

Sørlandsbadet har arbeidet systematisk med Gunn Eggebø i Mindline siden høsten 2014. Fokus har vært kompetanseutvikling av ansatte og interne strukturer. Nå sitter vi med eget Sørlandsbadet LEAN konsept på kontinuerlig forbedring av opplevelser. Struktur i bunn og unike gjesteopplevelser på topp av trappetrinnene. Fokus på kunnskap og kompetanse er viktig. Gir en spesiell og ydmyk takk til Gunn som har lyttet, inspirert, gitt innspill samt satt våre drømmer i system og løftet dem!

Atle Homme, Daglig leder i Sørlandsbadet
 
Elkem Solar Research:

Å møte mennesker som bare ser muligheter og ikke begrensninger,  er befriende og inspirerende. Gunn Eggebø er definitivt av denne type menneske. Det være seg teamsamlinger med diverse faglig innhold, eller sommerfest på Fiskebrygga – spør 110 fornøyde ansatte i Elkem Solar Research 🙂

Terje Lærum, organisasjonsutvikler i Elkem Solar Research
 
Alcoa /Elkem Aluminium Lista ASA:

Når det gjelder vårt samarbeid i forhold til teamutvikling så har det vært ”outstanding”. Vi startet vår planlegging i 2003, og det hele begynte med at du ”jobbet” hos oss en dag og fikk snakke med folk og se hverdagen og kulturen vår. Vårt grundige forarbeid gjorde oss godt forberedt og det må man være før man setter i gang slik en prosess. Når man skal kjøre teamutviklingsprogrammer er det viktig å huske på den prosessen som gjøres i forkant. Forberedelsene vi gjorde i forkant vises igjen i resultatet. Her tror jeg mange feiler, det gjorde ikke du! Teamutviklingsprogram ble gjennomført for 370 industrimedarbeidere i samarbeid med tillitsvalgte og ledelse.

Sverre Karsten Pedersen, Alcoa /Elkem Aluminium Lista ASA
 
Elkem Research Prosess IT:

Gunn tok regi for fag/fornøyelses samling for oss i Elkem Research Prosess IT.

Formålet var å motivere de ansatte og bygge samhold. Gunns bidrag til både planleggingen av arrangementet og de faglige presentasjonene var gode supplement til formålet. Vi fikk lære om våre energinivåer og hvordan samspill påvirker resultatene i vårt arbeid. Vi vil ikke nøle med å forespørre hennes bidrag til tilsvarende arrangementer ved senere anledninger.

Trygve Hanssen, Manager Process IT i Elkem Technology and Projects
 
NOPRO AS Notodden/Kongsberg:

Gunn har gjennomført en verdibasert læringsprosess for ledergruppen i attføringsbedriften Nopro. Ett 4 dagers kurs ble lagt opp som en lærings- og utviklingsprosess med tema: MEG-VI-KUNDEN-OMDØMME-VISJON”.  Vi gjennomførte kurset i 2 puljer (8 dager), i tillegg gjorde Gunn verdi- og omdømme prosesser for andre avdelinger hos oss. Gunn er engasjert og sterkt til stede både i forkant, undervegs og etterpå.  Hennes tilnærming, personighet og metoder passet ypperlig i en atføringsbedrift. Vi bruker henne gjerne igjen, og gir henne våre beste anbefalinger.

Marit Kasin, Avdelingssjef AVI Kompetanse/CRO. NOPRO AS Notodden/Kongsberg
 
Varodd AS/Vest Agder Fylkeskommune:

Våre kursdeltakere har etter gjennomført kurs med Gunn fått positive løft, faglig som sosialt. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er at de utelukkende ønsker mer av dette. For oss som attføringsbedrift er det meget verdifullt å ha samarbeidspersoner med et slikt engasjement som Gunn utstråler.”

Odd Joar Svensson, Varodd AS/Vest Agder Fylkeskommune
 
Kitron AS:

Vi traff blink! Jeg er godt fornøyd. Hva vi oppnådde: De ble overrasket, slappet av, litt faglig påfyll, ble bedre kjent med hverandre, gode minner, har noe felles. Nå vet vi hva vi skal ta fatt på!

Rudi Andersen, Kitron AS
 
ConocoPhillips:

Jeg vil takke for et profesjonelt gjennomført opplegg med foredrag/teamutvikling.

JTI modellen er en ryddig og logisk modell å forholde seg til. Jeg som leder synes det var svært nyttig å få en oversikt over sammensetningen av teamet mitt (vist i Teamkompasset) slik at jeg på en bedre måte kan planlegge fordelingen av våre arbeidsoppgaver. Det å etablere en felles plattform for kommunikasjon i teamet er viktig og ”streken” var et utmerket verktøy. Samtlige i teamet mitt lot seg rive med underveis og jeg synes vi alle demonstrerte at vi behersket denne kommunikasjonsmodellen i den konkrete oppgaven som vi løste på slutten av kurset. Jeg kommer til å bruke dette verktøyet aktivt i mitt daglige arbeid, og passe på å minne mine medarbeidere om dette hver gang vi har våre faste møter. Jeg kan på det varmeste anbefale andre organisasjoner og benytte ditt opplegg enten som kurs eller teamutviklings  aktivitet.

May Røsand, Management Services Supervisor i ConocoPhillips
 
SAS Braathens Stavanger:

Jeg har i 3 prosjekter samarbeidet med Gunn Eggebø, og kan med trygghet anbefale henne. Gunn er ryddig og har god kompetanse. Hun takler utfordringer i konferanserommet og evner å sette ting inn i større sammenhenger.

Rune Tonning, SAS Braathens Stavanger
 
Etablererservice/Aust-Agder Fylkeskommune:

Gunn Eggebø er en initiativrik, pliktoppfyllende og energisk samarbeidspartner som bidrar til kreativ tenkning og innovasjon i vårt arbeid med oppfølging av etablerere.

Wenche Fresvik, Etablererservice/Aust-Agder Fylkeskommune
 
Innovasjon Norge:

Gunn Eggebø er en kreativ samarbeidspartner i våre etablerer program. Hun er handlingsorientert og gløder for de prosjekter hun blir tildelt. Hun jobber selvstendig og iverksetter tiltak og konsepter som fungerer godt. Vi ønsker fortsatt å samarbeide med Gunn i våre framtidige etablerer programmer.

Reidun Haugland, Innovasjon Norge

Rull til toppen